pondelok 28. marca 2016

LANDSCAPING PENJING 7

Over the easter holiday I took a trip with my girl to collect some rocks for penjing 7.
We went to Kojšov by car, and then by foot up the hills to Folkmar rocks (about 1 hour long hike), to a place, where we got rocks now planted on Railway and land penjing.
Ever since I got them I wanted to get back and collect some more rocks of that type.
After carefull examination of many rocks of various shapes and sizes we got 2 backpacks of them - not full of course - but as much as we can carry.
As there were few days off for me and my girl had to go to work on saturday for a few hours, I spent all morning playing with them and moving them around, till I was quite happy with the layout and mixed cement glue for tiles with water to a right mixture and glued them into the landscape.
I didn´t have to cut bottoms of rocks flat, because they were nearly perfectly flat already on half of the rocks and I was happy to use most of them for this penjing.

SK:

Tvorba krajinky na penjingu 7

Počas veľkonočného voľna sme sa s priateľkou vybrali nazbierať pár skál pre penjing 7.
Sadli sme do auta a odviezli sa do Kojšova, a potom peši asi hodinku stále do kopca k Folkmarským skalám, odkiaľ mám skaly, ktoré su prilepené na penjingu s vláčikom.
Odkedy sme ich tam našli som sa stále chcel vrátiť na to miesto a nazbierať viac skál toho druhu.
Po preskúmaní veľkého množstva skál rôznych tvarov som vytriedil 2 batohy skál - nie plné, ale také ťažké, aby sme ich boli schopní odniesť.
Keďže bolo pár dní voľna, ale priateľka na druhý deň musela do práce na pár hodín, využil som doobedie a hral sa so skalami, premiestňoval ich hore dole až kým som bol spokojný s ich rozmiestnením, namixoval lepidlo na obklady a dlažby a prilepil ich do krajinky.
Nemusel som rezať spodok ani na jednej skale, keďže  asi polovica donesených skál ich mala skoro perfektne rovné, a tie som skoro všetky použil na tento penjing.

 

streda 23. marca 2016

FIRST ATTEMPTS AT "SWEATING"

On my way back from yamadori collection trip - where I collected small hornbeams for "Railway and land" penjing - I noticed a standalone stump of a tree (I don´t know the species yet) hanging for it´s life on a certain spot in our "used to be orchards" recently cleared of all the trees.
I stopped the car and went to inspect it. I was able to move it from side to side,  so I think there were efforts to remove the tree and for some reason they weren ´t finished.
There were some nearly opening buds on a stump so it was still alive, and I decided to give it a shot at life.
It was quite easy to collect it bud it had nearly no fine roots, so it´s survival would be very unlikely.
Therefore I decided to try technique I have read about on Tony Tickle´s web - sweating.
It supposedly significantly increases the survival rate of  collected  trees with very little roots
You put the tree in a pot in enclosed black plastic bag and spray it with water every day, and position it to get the most sunlight possible.
And I used it on a collected blackthorn as well.
I will report on results of this endeavour.

SK:

PRVÉ POKUSY S "POTENÍM"

Na ceste s5 z yamadori výletu - kde som kopal malé hraby na "railway and land" penjing - som si všimol, že na mieste kde bol nedávno čistený sad od stromov ostal na prázdnom poli stáť jediný peň stromu (mne zatiaľ neznámeho druhu), bojujúci z posledných síl o život.
Zastavil som auto a išiel ho preskúmať. Dalo sa s ním hýbať zo strany na stranu, myslím že sa ho pri čistení pokúsili odstrániť, ale z nejakého dôvodu svoje úsilie nedokončili.
Boli na ňom skoro otvárajúce sa puky, takže strom ešte žil, a ja som sa rozhodol pomôcť mu a vykopať ho.
Šlo to dosť ľahko, no nemal skoro žiadne korene - vlásočnice, a tak jeho prežitie by bolo nepravdepodobné.
Preto som sa rozhodol vyskúšať techniku, o ktorej som čítal na stránke Tonyho Tickla - potenie.
Vraj výrazne zvyšuje rast koreňov a pomáha prežiť aj yamadori stromom s malým množstvom koreňov.
Ide o to, že strom v nádobe sa da do čierneho plastového vreca na slnko a každý deň sa strom rosí (a polieva samozrejme podľa potreby).
Vyskúšal som to tiež na čerstvo vykopanej trnke.
O úspešnosti tohoto pokusu budem samozrejme informovať.

Picture of so far unidentified tree:
Foto zatiaľ neidentifikovaného stromu:

 


And blackthorn:
A trnky:

utorok 22. marca 2016

DESPERATE TIMES REQUIRE DESPERATE MEASURES

When I got to my garden today I was subjected to a very unpleasant sight.
Moss on ALL of my penjings was removed by some rogue bird and was scattered all over the place.
I had no other option - and had to LET THE DOGS OUT!

SK:

Zúfalé časy vyžadujú zúfalé činy

Keď som dnes prišiel do záhrady, bol som vystavený nepríjemnému pohľadu.
Mach na VŠETKÝCH mojích penjingoch bol postrhávaný nejakým drzým vtákom a porozhadzovaný po celom okolí.
A tak som nemal inú možnosť - a musel som vypustiť psov!

 

pondelok 21. marca 2016

NEW YAMADORI HORNBEAM

Last friday I collected hornbeam prepared last autumn.
The top was damaged during winter by some wild animal, but nearly at place where I wanted to cut it later.
But my new top was also damaged so I hope some new adventitious bud will appear next to it.
It was a mistake to cut it in the autumn and before collection, I planned to collect it in following days but didn´t do it because temperatures started to drop pretty fast.
I had a marble plate prepared for it but I didn´t measure the tree and I missed the scale by a mile :D
So I planted it in a plastic crate in zeolit mixed with bonsai substrate, where it is gonna stay for at least 2 years if it survives collection.
And night frosts that we have encountered here last nights where the temperatures dropped to -5 suddenly.
I believe it won´t damage the roots cause only the top of the substrate have been frozen and the tree is planted pretty deep.

SK:

Nový yamadori hrab

Minulý piatok som vykopal hrab, ktorý som obstrihal minulú jeseň.
Vrchol bol v zime poškodený nejakým divým zverom, ale skoro na mieste kde som ho chcel neskôr zrezať.
Ale aj môj nový zamýšľaný vrchol bol poškodený, a tak dúfam, že sa objaví niekde na blízku nejaký použiteľný puk.
Bola to chyba strihať ho na jeseň pred vyzdvihnutím, mal som v pláne hneď o pár dní kopať, no teploty začali prudko klesať a tak som to nechal na jar.
Zatiaľ som si pripravil mramorovú dosku s nalepenými kameňmi pre nový penjing, no keďže som veril svojmu oku a strom nezmeral, minul som mierku o kilometer :D
A tak som ho zasadil do plastovej prepravky do zeolitu zmiešaného s troškou bonsajového substrátu kde ostane najmenej dva roky ak prežije výkop.
A mrazy, ktoré nás prepadli na druhú noc po vykopaní - no len povrch substrátu bol zamrznutý a stromček je posadený dosť hlboko tak verím že mu to neublíži.

streda 9. marca 2016

PENJING 7 PREPARATIONS

I collected nice hornbeam yesterday with a great rootball.
I got a marble plate for it right away and improvized new penjing,
Now I need to cut the stones and finish the landscape in water and land style.

SK:

Prípravy na Penjing číslo 7

Včera som vykopal zaujímavý hrab s perfektným koreňovým balom.
Hneď som preňho kúpil mramorovú dosku a narýchlo zimprovizoval nový penjing.
Teraz ešte potrebujem nazbierať a narezať zaujímavé kamene a dokončiť krajinku v štýle Voda a zem. 

sobota 5. marca 2016

"RAILWAY AND LAND" PENJING

I had this idea in my head for a while now and after few weeks of preparation I finallly managed to finish it today.
Little hornbeams will look like trees in a few years.

SK:

"Železnica a zem" penjing

Tento nápad som mal v hlave už nejakú dobu a po týždňoch príprav som ho dnes konečne realizoval.
Malé hraby budú vyzerať ako stromy o pár rokov.

piatok 4. marca 2016

štvrtok 3. marca 2016

ORCHARD CLEARING CONTINUES...

Yesterday I went up the orchard hill to prepare one double trunk oak for collection in some 2 months.
According to Harry Harrington oak is unlike other deciduoes species and better results are achieved by digging oak yamadori AFTER all of the leaves are out (details on Bonsai4me.com).
But while walking up the hill I heard noise and have seen tracks of some large vehicle.
My guess was correct - clearing off of the orchard continues.
To my horror I found out that just a few meters away from where the potential yamadori oak is situated just by the field road, they have chosen a spot where they put all the cutted trees and branches.
I therefore hurried back home to get my gear and started the work of collecting the tree that was untouched yet, but might have been dead by next day.

Here is a pic of the tractor doing the work of doom:

My yamadori oak:


and my vision:SK:

Vykĺčovanie sadu pokračuje

Včera som sa vybral hore kopcom v sade, aby som si pripravil dvojkmeň dub na vyzdvihnutie o také 2 mesiace. Podľa Harryho Harringtona sa oveľa lepšie výsledky pri duboch (na rozdiel od iných opadavých druhov) dosahujú, keď sa strom vykope až po vyrašení všetkých listov niekedy v máji-júni.
Podrobnosti si môžte nájsť na jeho stránke Bonsai4me.com.
No pri chôdzi som z kopca začul hluk a videl stopy nejakého veľkého traktora.
Môj predpoklad sa potvrdil, práce na vykĺčovaní sadu pokračujú.
Na moje zdesenie som zistil, že všetky vyrezané stromy a konáre nosia na kopu len pár metrov od môjho vyhliadnutého dubu.
To znamenalo že na druhý deň tam už nemusel byť, preto som sa vrátil domov pre výzbroj a začal hneď kopať. Radšej riskovať že sa neujme ako že skončí pod kolesami traktora.
Pripájam pár fotiek - mechanizmus vykonáva svoje dielo skazy, vykopaný dub a moja vízia.utorok 1. marca 2016

AIR-LAYERED WISTERIA COMES TO LIFE EARLY

Looks like wistéria that has been air-layered last year is alive and well and coming out of dormancy with some flowers :)

SK:

Vzdušne potopená wistéria ožíva trošku priskoro

Vyzerá to že wistéria, ktorá bola vzdušne potopená minulý rok je živá a zdravá a prebúdza sa trošku skôr vo svojom zimnom ležovisku v chladnej pivničke.


penjing

penjing