utorok 5. septembra 2017

2nd STYLING OF A YAMADORI SPRUCE


This tree was collected in august or september 2015.
It was planted in a deep container and left alone for a year.


SK:


DRUHÉ TVAROVANIE YAMADORI SMREKA
Tento strom bol kopaný v auguste alebo septembri 2015.
Bol zasadený do hlbokého kvetináča a nechaný na pokoji po celý rok.
In summer 2016 after I saw that the tree is growing nicely after collection, I brought it to our local club meeting where it was styled by our slovakian bonsai association president Juraj Szabo.


V lete 2016, po tom čo som videl že pekne rastie som ho zobral na diskusiu na tvarovačku košického bonsai klubu, kde bol rovno aj natvarovaný prezidentom slovenskej bonsajovej asociácie Jurajom Szabom.


The tree reacted with lot of backbudding and continued to be happy.

Strom na tvarovanie zareagoval množstvom pukov a bol šťastný aj naďalej,

I watered and fertilized it heavilly and the wires started to bite in in less than 2 months.

Veľa som polieval a hnojil a neprešli ani dva mesiace a drôty sa začali zarezávať.


So I removed them and the tree started to look messier and messier...

Tak som ich odstránil a stromček vyzeral čím ďalej strapatejšie.


Spring 2017 - my girlfriend made very cool sirup from the pinched tips of new growth that is supposed to be great against cough. It tastes very good.

Jar 2017 - priateľka nám spravila zo zaštipnutých končekov noveho obrastu výborný sirup, ktorý by mal byť dobrý proti kašľu.I was waiting for the right time to style it that should be when the temperatures are going down in september. So yesterday before the styling began the tree looked like this:

Čakkal som na správny čas na tvarovanie, čo by malo byť v septembri keď teploty začnú klesať a včera, keď prišiel ten čas, vyzeral stromček takto:


As the first styling was done regarding relatively recent collection the previous year, I was looking forward to do it properly and cut back hard to be able to start building ramification. So after a few hours of work on a cool september evening it was done. And here are final pics of a styled tree.
I didn´t wire it completelly as I don´t see the point at this stage and more wiring will be done as time passes by and the ramification builds up.

Keďže prvé tvarovanie bolo robené s ohľadom na nedávne vykopanie rok predtým, tešil som sa na toto druhé, lebo konečne som to mohol spraviť poriadne a strihať až k prvým pukom na začiatku vetiev, kvôli budovaniu správneho vetvenia bližšie pri kmeni. Tak po pár hodinách počas chladného septembrového večera bola úloha splnená a tu sú fotky po tvarovaní. Nebol kompletne nadrôtovaný pretože na to teraz ešte nevidím dôvod a keďže je to smrek, bude ešte neraz predrôtovávaný kvôli svojím pružným konárom, a detailnejšie až keď sa vytvorí trošku vetvenia.

Next step is to plant it on a piece of rock or a slab.

Ďalší krok je presadenia na skalu alebo kamenný plát.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

penjing

penjing